«Urban Mining : verdifulle mineraler i nabolaget» var overskriften på et godt besøkt møte på Lerchendal gård i Trondheim 24.januar 2017.

Gabriella Tranell som er professor ved Institutt for materialteknologi ved NTNU, holdt det første foredraget som hadde temaet «Fra avfall til verdifulle metaller og mineraler – hvilken ny teknologi og kunnskap trenger vi?» Tranell som har vært meget aktivt engasjert i forskningen på området fortalte at det var mange utfordringer med å separere verdifulle ressurser i dagens avfallsstrømmer. Et viktig eksempel er utskilling av de såkalte sjeldne jordartene. Det dreier seg har ofte om store og små magneter som lett binder seg til jernskrap og som i bearbeidingsprosesser ofte havner i slaghaugen og derved går tapt. Det går an å ta ut atskillig mer materiale enn hva vi gjør i dag, men manglende økonomi i prosessene er en stor utfordring. Svingende råvarepriser og små marginer er tilbakevendende problemer.

Ana Maria Martinez  som er seniorforsker ved SINTEF Materialer og Kjemi foredro om «Urban Mining  til en sirkulær økonomi». Hun hadde også vært involvert i forskningen for resirkulering i mange år. Martinez var opptatt av hvordan urban mining, dvs utnytting av deponier og løpende avfallsstrømmer kunne være et vesentlig bidrag til å etablere et mer bærekraftig økonomisk system i verden. Det er klart at det flere av dagens viktige råstoffer finnes i begrenset mengde, mens etterspørselen vokser med økende befolkning og høyere levestandard. Ved økt gjenbruk blir det også lavere energibruk i prosessene og en kan samtidig redusere forurensninger og miljøødeleggelse.