I skipsfartsmiljøet er det en klar forventing om at det  snart blir inngått avtaler som krever store utslippsreduksjoner i global skipsfart. Det er aktuelt fra IMO – FNs organisasjon for skipsfart – å kreve en halvering av utslippene fra sektoren til tross for at omfanget av skipsfart er ventet å øke meget merkbart i de kommende 10 år.

På et fellesmøte mellom DNV GL og NTVA 14.november, fortalte senioringeniør Kjell Martinsen i DNV GL om alternativer og prognoser for utviklingen.

Viseadm dir Oscar Kallerdal fra Rolls Royce Marine redegjorde for LNG som energikilde, en energiråvare som en har god teknisk kunnskap om og det er utviklet mye effektivt utstyr for formålet. Men LNG-drift vil kreve betydelige investeringer av rederiene.

Egil Mollestad som er teknisk direktør i ZEM presenterte batteridrift av skip. Det er åpenbart en meget god energiform sett fra en miljømessig synsvinkel, men batteriene er tunge og inneholder relativt lite energi. Batterier er imidlertid et felt under sterk utvikling og stadig nye transportoppgaver blir derfor aktuelle.

Tomas Tronstad som er adm dir i Hyon fortalte om hydrogen som energibærer. Hydrogen har tidligere blitt sett som en meget utfordrende energiform bl a pga brannfare, men blir stadig mer aktuell – blant annet i kombinasjon med andre energiformer – hybrid drift.

Sondre Henningsgård fra DNV GL ledet avslutningsvis en  paneldiskusjon med innlederne hvor formålet var å trekke frem noen forventede hovedlinjer i den videre utviklingen.